Säännöt

LOUNAIS-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Lounais-Suomen Kanakoiraharrastajat ry. ja sen kotipaikka on Turun
kaupunki.

2§ Yhdistyksen toiminta käsittää Lounais-Suomen kennelpiirin alueen ja sen tarkoituksena on
edistää puhdasrotuisten kanakoirien kasvatusta, jalostusta ja metsästyksellistä käyttöä
toimialueellaan.

3§ Yhdistys on Suomen Kennelliitto -Finska Kennelklubben ry:n Ja Lounais-Suomen Kennelpiiri
ry:n jäsen

4§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm
1. tekemällä yhdistysten toimialaan kuuluvaa valistustyötä järjestäen keskustelu-,
neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja –
kilpailuja,
2. levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä, sekä harrastajien että
yleisön keskuudessa.
3. seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä
tarkoittavia aloitteita,
4. ylläpitämällä yhteyksiä 3§:ssa mainittuihin rotu- ja muihin alan järjestöihin ja antamalla
niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa, sekä
5. suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllämainittuja tehtäviä rotujärjestön
tekemiä päätöksiä tai ohjeita noudattaen

5§ Vuosijäsenyys
Yhdistyksen vuosijäseneksi pääsee pääsee henkilö, jonka yhdistysen hallitus jäseneksi
hyväksyy.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka muu jäsen on yhdistyksen
vuosijäsen. Perhejäsen ei saa yhdistyksen äänenkannattajaa. Kunniajäseneksi voi vuosikokous
hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti
edistänyt yhdityksen tarkoitusperien toteuttamista.

Tuomarijäsenet ovat ilmaisjäseniä. Tuomarijäseneksi voidaan hyväksyä kanakoirarotujen
ulkomuoto- ja ylituomarit.

6§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, tai suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan. Hänen tulee suorittaa eroamisvuonna
voimassa olevat jäsenmaksut ja maksut, jotka ovat jo erääntyneet tai joihin hän on määräajaksi
sitoutunut.

Jos yhdistyksen jäsen ei ole vuoteen suorittanut jäsenmaksuaan, toimii yhdistyksen sääntöjä tai
tarkoitusperiä vastaan, taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on
erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus
erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen
päätös. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin. Erotettu
jäsen voi valittaa erottamisesta yhdistyksen kokoukseen jättämällä valituskirjelmän hallitukselle
30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Yhdistyksen kokous päättää erottamisesta 2/3
äänten enemmistöllä.

7§ Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vuokrata alieita,
muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamenttejä ja lahjoituksia.

8§ Tili- ja toimintavuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään
kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen
tilintarkastajille ennen tammikuun 20. päivä. Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle
osoitettu tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen tammikuun loppua.

9§ Vuosikokous
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen; vuosikokoukseen helmikuun
15. päivään ja kesäkokoukseen elokuun 15 päivään mennessä.

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta kun vähintään 1/10
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa
mainittujen asioitten käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi,
on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsut
kokoukseen toimitetaan kirjallisesti viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella jäsenellä
yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana. Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä
säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, mikäli ei lippuäänestystä vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee
vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

10§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto.
5. Päätetään tili vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
6. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
7. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi.
8. hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali.
Erovuorossa olevien tilalle, valitaan hallitukseen kaksi (2) varajäsentä.
9. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
10. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien vaali.
11. Määrätään yhdistyksen edustajat kotipaikkansa kennelpiirin kokouksiin.
12. Hallituksen kokoukseen päätettäväksi esittämät asiat.
13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kesäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. esitetään hallituksen tekemä toimintasuunnitelma syksyksi
5. valitaan tarvittavat toimihenkilöt
6. hallituksen päätettäväksi esittämät asiat
7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ Hallituksen kokoonpano ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi
kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Taloudenhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä ja määrätään kahdella
ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet arvalla. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan
kesken toimikauttaan voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa. Yhdistyksen nimen kirjoittaa
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan
kanssa. Hallitus voi kuitenkin pankki-asioissa määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan
yhdistyksen nimen.

12§ Hallituksen tehtävät:
1. Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat,
2. Kutsua jäsenet kokouksiin ja valmistella kokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi
määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.
3. Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan
toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
4. Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta , edustaa yhdistystä sekä ottaa kantaa ja
vastata yhdiksen puolesta.

13§ Yhdistyksen jäsen- ja ansiomerkeistä, viireistä sekä lipusta päättää yhdistyksen hallitus
sekä mitaleista ja muista palkinnoista sekä niitä koskevista säännöistä

14§ Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta
kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se
lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se
tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

15§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen toisiaan vähintään kahden
kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen
varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään
3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen varat joutuvat samoja tarkoitusperiä edistävälle
rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan.

16§ Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa on säädetty.

Lataa säännöt tästä