Säännöt

LOUNAIS-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT


1§ Yhdistyksen nimi on Lounais-Suomen Kanakoiraharrastajat ry. ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.


2§ Yhdistyksen toiminta käsittää Lounais-Suomen kennelpiirin alueen ja sen tarkoituksena on edistää
puhdasrotuisten kanakoirien kasvatusta, jalostusta ja metsästyksellistä käyttöä toimialueellaan.


3§ Yhdistys on Suomen Kennelliitto -Finska Kennelklubben ry:n Ja Lounais-Suomen Kennelpiiri ry:n jäsen


4§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm:
1. tekemällä yhdistysten toimialaan kuuluvaa valistustyötä järjestäen keskustelu-, neuvonta- ja
koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja -kilpailuja,
2. levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä, sekä harrastajien että yleisön
keskuudessa.
3. seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita,
4. ylläpitämällä yhteyksiä 3§:ssa mainittuihin rotu- ja muihin alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa
apua yhdistyksen toimialan puitteissa, sekä
5. suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllämainittuja tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä tai
ohjeita noudattaen


5§ Vuosijäsenyys
Yhdistyksen vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka muu jäsen on yhdistyksen vuosijäsen.
Perhejäsen ei saa yhdistyksen äänenkannattajaa. Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen
ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen
tarkoitusperien toteuttamista.
Tuomarijäsenet ovat ilmaisjäseniä. Tuomarijäseneksi voidaan hyväksyä kanakoirarotujen ulkomuoto- ja
ylituomarit.


6§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai
suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan. Hänen tulee suorittaa eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksut ja
maksut, jotka ovat jo erääntyneet tai joihin hän on määräajaksi sitoutunut.
Jos yhdistyksen jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tilikauden/toimintavuoden loppuun mennessä,
toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan, taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai
on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa
hänet yhdistyksestä.


7§ Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vuokrata alueita, muodostaa rahastoja
sekä ottaa vastaan testamenttejä ja lahjoituksia.


8§ Tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on
hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen toiminnantarkastajalle ennen helmikuun
20. päivä. Toiminnantarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomuksensa
hallitukselle ennen helmikuun loppua.


9§ Vuosikokous
Yhdistys kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen; vuosikokoukseen huhtikuun 15. päivään
mennessä. Hallitus kutsuu jäsenet vuosikokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko
kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioitten
käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle
kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsut kokoukseen toimitetaan kirjallisesti
viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana. Kaikki
ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei lippuäänestystä vaadita ja kannateta. Äänten mennessä
tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

10§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
5. Päätetään tili vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
6. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
7. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi.
8. hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali.
Erovuorossa olevien tilalle, valitaan hallitukseen kaksi (2) varajäsentä.
9. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
10. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien vaali.
11. Määrätään yhdistyksen edustajat kotipaikkansa kennelpiirin kokouksiin.
12. Hallituksen kokoukseen päätettäväksi esittämät asiat.
13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ Hallituksen kokoonpano ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi
kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Taloudenhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituksen
ulkopuolelta.
Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä ja määrätään kahdella ensimmäisellä kerralla
erovuoroiset jäsenet arvalla. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan voi yhdistyksen
ylimääräinen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jompikumpi yhdessä sihteerin tai
taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin pankki-asioissa määrätä taloudenhoitajan yksin
kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


12§ Hallituksen tehtävät:
1. Hoitaa yhdistyksen tiedottamisen ja muut juoksevat asiat
2. Kutsua jäsenet kokouksiin ja valmistella kokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat sekä
panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.
3. Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
4. Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta , edustaa yhdistystä sekä ottaa kantaa ja vastata yhdiksen
puolesta.


13§ Yhdistyksen jäsen- ja ansiomerkeistä, viireistä sekä lipusta päättää yhdistyksen hallitus sekä mitaleista
ja muista palkinnoista sekä niitä koskevista säännöistä


14§ Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta
ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan
varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee
kannattaa 2/3 annetuista äänistä.


15§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen toisiaan vähintään kahden kuukauden
väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous.
Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 enemmistö annetuista
äänistä. Yhdistyksen varat joutuvat samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle
yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan.


16§ Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa on säädetty.

Lataa säännöt täst